Nasze usługi

Audyt zakupowy

 • Wykonujemy pełny przegląd procesu zakupowego. Badamy działania zakupowe od momentu powstania potrzeby zakupowej do momentu finalnego rozliczenia zakupu dóbr materialnych bądź wszelkiego rodzaju serwisów.
 • Przeglądamy obowiązujące polityki i procedury zakupowe funkcjonujące obecnie w Państwa organizacji. Oceniamy ich rzeczywistą skuteczność i funcjonalność pod względem modelowych, najbardziej optymalnych rozwiązań zakupowych.
 • Rekomendujemy zmiany, działania naprawcze, proponujemy usprawnienia zasad i procesów zakupowych. Tam gdzie to konieczne, zaproponujemy nowy model zakupowy, wsparty osobną polityką, opartą o mechanizmy skutecznej kontroli i monitoringu, dopasowany do profilu Państwa działalności.
 • Budujemy matrycę ryzyk związanych z nieprawidłowym sposobem działania w zakupach.  Pokazujemy ryzyka i konsekwencje zaniechania z tytułu braku działań korygujących.
 • Opracowujemy kategoryzacje wszystkich zakupów i dostawców, związanych z kosztami produkcji, kosztami pośrednimi i logistycznymi.
 • Sugerujemy i rekomendujemy zmiany dotyczące poprawności i transparentności w dziedzinie  zakupowej.

Obszary oszczędności

 • Analizujemy szczegółowo profil Państwa wydatków, analizujemy portfolio aktualnych dostawców i przygotowujemy strategię działania w celu uzyskania redukcji kosztów, poprawy jakości serwisu, produktów, a także redukcji kompleksowości w sferze zakupowej.
 • Weryfikujemy aktualne umowy i zobowiązania zakupowe. Pokazujemy związany z nimi potencjał oszczędnościowy. Proponujemy zasady skutecznego zarządzania umowami.
 • Rekomendujemy sposób i narzędzia umożliwiające skuteczną realizację polityki zakupowej oraz osiąganie oszczędności.
 • Podpowiadamy konkretne rozwiązania i narzędzia prowadzące do implementacji i rzeczywistego uzyskania zaprojektowanych przez nas oszczędności i usprawnień dla organizacji.

Wdrożenie

Oferujemy pełną implementację naszych rekomendacji.

Usługa taka może obejmować wszystkie działania w ramach procesu zakupowego:

 • ukierunkowaną analizę rynku dostawców, wraz identyfikacją nowych źródeł serwisu i dostaw,
 • potwierdzenie zasadności potrzeby zakupowej – optymalizacje i weryfikację specyfikacji, zakresu wymagań,
 • zarządzanie projektem zakupowym i konsultacje z jego uczestnikami – odbiorcami produktu lub usługi,
 • przeprowadzenie procesu negocjacji zmian, rekomendacje finalnych rozwiązań zakupowych,
 • przygotowanie optymalnej treści umowy, porozumienia zakupowego,
 • poprowadzenie całego kompleksowego postępowania przetargowego z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi e-procurement (elektroniczne zapytania, proces online, aukcje internetowe, analizy i porównana, itp.),
 • realizację finalnej kontraktacji i koordynację rozpoczęcia współpracy wraz z wdrożeniem odpowiedniego mechanizmu monitorowania poziomu serwisu (wskaźniki, umowa SLA),
 • prowadzenie wszelkich innych działań mających na celu wdrożenie rekomendacji oszczędnościowych.

Co zapewniamy?

Usprawnione działania procesowe

Nowe umowy

Nowy model działania

Wymierne oszczędności

Gwarantujemy czytelny i wiarygodny sposób dokumentacji uzyskanych benefitów. 

Benefity

1. Audyt zakupowy

Raport dotyczący aktualnej jakości istniejących praktyk i procedur zakupowych oraz opis poziomu dojrzałości zakupowej Państwa organizacji.

Matryca ryzyk związanych z dzisiejszymi rozwiązaniami w dziedzinie realizacji wydatków, wraz z propozycją planu naprawczego.

2. Obszary oszczędności

Propozycja projektów obejmująca możliwe do osiągnięcia optymalizacje m.in. oszczędności i poprawę jakości serwisu. Propozycje umów poprawiających warunki zakupu oraz narzędzi zakupowych wraz z uzasadnieniem ich wdrożenia

Optymalizacja wydatków poprzez klasyfikację ich potencjalu oszczędnościowego pod względem wartościowym, koniecznego nakładu czasu i innych zasobów, strategicznego znaczenia dla organizacji.

3. Wdrożenie

Poprawa warunków zakupu poprzez stworzenie nowych umów, nowych modeli działania, gwarantujących uzyskanie korzyści serwisowych i wymiernych oszczędności.

Wdrożenie usprawnień całości lub części zarekomendowanych usprawnień zgodnie z wytycznymi Klienta.